اخبار برگزیده

حسینیه

نظارت ضعیف اوقاف و امور خیریه بر انتخابات هیأت امنا مساجد و تکایا
نقش مهم هیأت امنا مساجد در توسعه و نگاهداشت فرهنگ اسلامی

نظارت ضعیف اوقاف و امور خیریه بر انتخابات هیأت امنا مساجد و تکایا